Netwerk GG ADS

Werkingsgebied Netwerk GG ADS

Het werkingsgebied van het netwerk situeert zich binnen het oostelijke gedeelte van de provincie Oost-Vlaanderen en werd afgebakend volgens de Vlaamse Zorggebieden.
In functie van werkbaarheid en haalbaarheid werd het werkingsgebied opgedeeld in subregio’s: Noord, Midden en Zuid.

In de grensgebieden met de andere 107-netwerken zal er, in het belang van de cliënt, rekening gehouden worden met bestaande samenwerkingsverbanden en organisaties om het zorgtraject zo veel mogelijk lokaal in te bedden en aan te sluiten op het cliëntsysteem. Dit primeert op de regio-afbakening.

De netwerkstructuur

Strategisch niveauOperationeel niveau

Strategische werkgroep

Regioknooppunttafel

Werkgroep Cliëntenparticipatie

Functie 1

Activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ,
vroegdetectie, screening en diagnosestelling en
ambulante therapie.

Functie 2

Mobiele teams voor de acute (2a) en de mobiele
teams voor de langdurige GGZ-problemen (2b)

Functie 3

Rehabilitatieteams die werken rond reïntegratie
en sociale inclusie (op vlak van arbeid, vorming,
vrije tijd en ontmoeting).

Functie 4

Intensieve residentiële behandelunits voor zowel
de acute als langdurige GGZ-problemen indien
ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Functie 5

Specifieke woonvormen waarin zorg aangeboden
kan worden indien het thuismilieu of het
thuisvervangend milieu niet in staat is
om de nodige zorg te organiseren.

Per functie is er minstens een werkgroep actief, samengesteld uit actoren/partners van het Netwerk GG ADS, om de functie uit te werken en operationeel te maken.

Organigram

> Meer weten over andere netwerken GGZ in Oost-Vlaanderen?