Zorgwekkende zorgmijders - Aanklampende zorg vanuit de mobiele teams - Ronde Tafels Gedeelde Zorg

N.a.v. de aankondiging in maart 2021 door de federale minister van volksgezondheid m.b.t. COVID-19 versterkende maatregelen aan (zie Persartikel Kabinet Vandenbroucke) wordt vanuit de mobiele teams in nauwe samenwerking met actoren uit de eerstelijnszones (ELZ) aanklampende zorg georganiseerd.

N.a.v. de aankondiging in maart 2021 door de federale minister van volksgezondheid m.b.t. COVID-19 versterkende maatregelen aan (zie Persartikel Kabinet Vandenbroucke) wordt vanuit de mobiele teams in nauwe samenwerking met actoren uit de eerstelijnszones (ELZ) aanklampende zorg georganiseerd.

Doelstelling
De maatregel heeft als doel om de werking van het mobiel team (acuut en langdurig ) in de GGZ-netwerken voor volwassenen uit te breiden en te versterken om mobiele, outreachende en aanklampende multidisciplinaire zorg te bieden aan een doelgroep die sterk getroffen is door de COVID-pandemie

Doelgroep
De samenwerking richt zich tot zorgwekkende zorgmijders, vanaf 18 jaar en ook voor 65+
- Sociaal economisch kwetsbaren met (vermoeden van) psychische problematiek of zorgwekkende zorgmijders;
- Mensen die nog niet in zorg zijn en zelf geen hulp zoeken en eerder zorg vermijden;
- Mensen die in het bestaande zorgaanbod tussen wal en schip vallen (zorghiaten of zorgmissers)

In kader van het versterkend aanbod GGZ definiëren we zorgwekkende zorgmijders als mensen met een ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met een complexe sociale problematiek (dakloosheid, verslaving, financiële problemen, verstoorde relaties,...) die men niet alleen kan oplossen. Waardoor men bijgevolg hulp of zorg nodig heeft, maar nadrukkelijk geen hulp of zorg vraagt, zoekt of accepteert en (bepaalde) zorg- en hulpinstellingen mijdt.
Soms beseft men niet dat men hulp nodig heeft gezien ze in hun eigen realiteit /leefwereld leven.
We onderscheiden hierbij 3 subgroepen zorgmijders. Doorheen de tijd is er bij de meerderheid van hen een wisselgang tussen de beschreven subgroepen andere aankomend van de al dan niet acute fase waarin ze zich bevinden, (het wegvallen van) de ondersteuning van het netwerk, herval en opportuniteiten die zich aanbieden:
1. Zij die geen gebruik maken van enige vorm van dienst-, hulp en zorgverlening (bv mensen die op straat leven, sofasurfers, mensen in ontoereikende, niet-conventionele of instabiele huisvesting,…)
2. Zij die gebruik maken van een dienstverlenend aanbod, maar elke vorm van hulp en zorg mijden (bv mensen die gebruik maken van de nachtopvang, inloopcentra, …).
3. Zij die gebruik maken van hulp- of zorgverlening van een bepaalde organisatie, maar elke/specifieke vorm van andere hulp of zorg mijdt (bv mensen die verblijven in een opvangcentrum of een tijdelijke verblijfsvorm).

Opdracht
- Mobiele outreachende en aanklampende multidisciplinaire zorg verlenen;
- Interdisciplinaire samenwerking met de lokale actoren uit de eerste lijn (huisartsen, welzijn, thuiszorg, CGG, OCMW, CAW, lokale besturen, woonactoren, verslavingszorg, daklozenwerking, …);
- Toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg verbeteren;
- Effectieve hulpverlening, zowel in acute situaties (2A) als in langdurige zorg (2B)
- Zorg op maat van de cliënt

Signaleren (zie ook bijlage)
In nauwe samenwerking met lokale actoren (eerstelijnsactoren, welzijnspartners en lokale besturen,…) kunnen burgers, die niet in (de juiste) zorg zijn en dus niet altijd gekend zijn door de GGZ-partners anoniem worden gesignaleerd via het algemeen nummer 0499 90 49 44 van Advies&Coaching ADS, tijdens permanentie (elke werkdag van 9u tot 12u of via mail advies.coaching@ggzads.be
In elke ELZ wordt er om de twee weken een digitale intersectoraal ronde tafel zorgwekkende zorgmijders georganiseerd door een medewerker van Advies&Coaching ADS.
Dit intersectoraal overleg op eerstelijnsniveau wordt samengesteld uit enerzijds actoren in een ELZ die in contact komen met de doelgroep en anderzijds uit GGZ-actoren die een outreachende en aanklampende rol kunnen opnemen met de bedoeling een gedeeld traject aan te gaan.

Zorgwekkende zorgmijders - Aanklampende zorg vanuit de mobiele teams - Ronde Tafels
Zorgwekkende zorgmijders - Aanklampende zorg vanuit de mobiele teams - Ronde Tafels

Inspiratiemoment Ronde Tafels Gedeelde Zorg

Een weg naar integrale zorg voor zorgwekkende zorgmijders

Op maandag 12/06/2023 ging een online inspiratiemoment door rond de werking Ronde Tafels Gedeelde zorg.

Herbekijken kan via deze link!