Informatie voor klinisch psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies willen aanbieden

Nieuwe overeenkomst betreffende de organisatie en de financiering van de psychologische zorg

Op 28 juli 2021 werd het Netwerk GG ADS op de hoogte gebracht door het RIZIV over de komst van een nieuwe overeenkomst betreffende de organisatie en de financiering van de psychologische zorg die zou goedgekeurd zijn op maandag 26 juli 2021 door het Verzekeringscomité van het RIZIV. Voor meer informatie zie hier.

Deze nieuwe overeenkomst zou ten vroegste in werking treden op 1 september 2021 en zal de huidige overeenkomst vervangen.

Gelet op de omvang van de opdracht, de nood aan afstemming met verschillende actoren (in en tussen de netwerken, eerstelijnszones (ELZ), huidige ELP'ers, psychologen(kringen),...) rond governance, wijze van samenwerking, administratieve procedures, organisatie van de psychologische functies, enz. zijn we niet klaar tegen 1 september 2021.

Hou deze website in het oog voor updates.

Het is de bedoeling om in de toekomst infosessies te organiseren voor klinisch psychologen/orthopedagogen die interesse hebben om in te stappen in de nieuwe conventie.
Wil u hierover graag worden geïnformeerd?
Hebt u interesse om aan te sluiten onder de voorwaarden van de nieuwe conventie? Vul dan dit contactformulier in.

Vriendelijke groet,
Sharon, projectmedewerker ELP Netwerk GG ADS en Vanessa, netwerkcoördinator Netwerk GG ADS

Opgelet: onderstaande info heeft betrekking op de huidige overeenkomst die nog loopt tot 31/12/2021.

______________________________________________________________________________________________

Wil je een verschil maken in het aanbieden van laagdrempelige en betaalbare psychologische zorg voor volwassenen?

Staat kortdurend werken je op het lijf geschreven?

Dan ben jij de eerstelijnspsycholoog die we zoeken!

Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van het Netwerk GG ADS wensen uit te voeren kunnen kandidaat stellen via een invulformulier dat u hier kan terugvinden. De voorwaarden voor kandidaatstelling vindt u verder op deze webpagina. Er wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd.

Klinisch psychologen/orthopedagogen die zich aanmelden na de deadline van de aanvraagperiode worden ingeschreven op een kandidatenlijst. Wanneer de volgende inschrijvingsperiode* start zal hun aanvraag in rekening worden gebracht, volgens de hierboven beschreven procedure.

Achtergrond

Sinds 1 april 2019 kunnen -binnen het kader van de "RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen"-eerstelijnspsychologische sessies worden georganiseerd door klinisch psychologen/orthopedagogen.

I.h.k.v. de overeenkomst met de netwerken geestelijke gezondheid volwassenen (art. 107) betreffende de creatie van een aanbod eerstelijns psychologische zorg, kunnen klinisch psychologen/orthopedagogen zich kandidaat stellen om psychologische sessies volgens de principes van ‘Eerstelijns psychologische zorg’ te organiseren. Aanvragen kunnen ingediend worden via het webformulier, te consulteren op deze pagina. Per kwartaal worden nieuwe klinisch psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies wensen aan te bieden in het Netwerk GG ADS aangeworven.

 • de overeenkomst creëert voor de eerste maal een verzekeringstegemoetkoming in de psychologische zorg;
 • het door de federale regering vrijgemaakte budget is echter beperkt en er wordt naar gestreefd om dit budget zo optimaal mogelijk in te zetten
 • de terugbetalingsmaatregel geldt voor eerstelijns psychologische sessies die gerealiseerd worden voor volwassenen met vaak voorkomende psychische problemen (depressie-, angst-, en alcohol-gerelateerd);
 • er kan enkel gebruik gemaakt worden van deze psychologische sessies mits doorverwijzing via een huisarts, psychiater;
 • per patiënt kunnen er maximum 8 sessies per jaar worden gerealiseerd;
 • de Federale Regering beslist om voor de terugbetaling van de psychologische zorg te werken via een getrapte organisatie met een centrale rol voor de reeds geïnstalleerde netwerken geestelijke gezondheid. Volgens de beslissing van de Federale Regering verloopt de facturatie van de psychologische sessies via een ziekenhuis van het netwerk.
 • Het netwerk krijgt een belangrijke rol in de globale coördinatie en spreiding van de beschikbare capaciteit van psychologische sessies over het werkingsgebied van het netwerk.
 • Het netwerk zal hiertoe overeenkomsten afsluiten met een aantal klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het werkingsgebied.
 • Binnen het netwerk wordt 1 ziekenhuis belast met de facturatie van de eerstelijnspsychologische sessies aan de verzekeringsinstellingen en met de uitbetaling van de verzekeringstegemoetkoming aan de klinisch psychologen/orthopedagogen.

Wat wordt bedoeld met eerstelijns psychologische zorg?

‘Eerstelijns psychologische zorg’ wordt in het kader van deze overeenkomst gedefinieerd als (een reeks van) kortdurende interventies gericht op twee of meer van onderstaande doelstellingen:

 • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen;
 • Algemene psychologische zorg;
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie;
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid;
 • Doorverwijzing bij complexe problematiek.

Voorwaarden om als klinisch psycholoog/orthopedagoog psychologische sessies te realiseren

 • komt voor op de lijst van klinisch psychologen en orthopedagogen van het netwerk (zie procedure)
 • ​over een visum beschikken uitgegeven door de FOD volksgezondheid. De aanvraag voor psychologen kan ingediend worden via deze link. De aanvraag voor orthopedagogen kan ingediend worden via deze link.
 • De klinisch psychologen/orthopedagogen die de sessies wensen te realiseren dienen:
  • minstens 3 jaar professionele ervaring te hebben als klinisch psycholoog/orthopedagoog;
  • en beschikbaar te zijn om wekelijks een quotum van minimum 4 psychologische sessies te realiseren.
 • voert de psychologische sessies uit in een praktijkruimte die gesitueerd is binnen het werkingsgebied van het netwerk waarmee hij/zij een overeenkomst heeft afgesloten. Deze praktijkruimte kan onder meer ook gelegen zijn in een huisartsenpraktijk, in een wijkgezondheidscentrum en mogelijks ook in voorzieningen waar welzijnswerk wordt verricht op voorwaarde dat de normering die deze zorg regelt dit niet verbiedt. De psychologische sessies kunnen niet plaats vinden in de lokalen van een ziekenhuis. De psychologische sessies worden niet vergoed als ze uitgevoerd worden door een voorziening of dienst waar de psychologische en/of orthopedagogische zorg opgenomen is in de erkennings- en/of financieringsnorm van die voorziening/dienst.
 • verricht de eerstelijnspsychologische sessies buiten de uren waaronder de klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog in voorkomend geval als loontrekkende of statutaire medewerker is verbonden aan een instelling of dienst.

Procedure voor de selectie van de klinisch psychologen/orthopedagogen die binnen het netwerk de psychologische sessies kunnen realiseren

De selectie van de klinisch psychologen/orthopedagogen die binnen de netwerken de psychologische sessies realiseren, verloopt via verschillende etappes:

 • De klinisch psychologen/orthopedagogen die de sessies wensen te realiseren kunnen een aanvraag indienen bij het netwerk, via de coördinatie van het netwerk. De aanvraag kan gebeuren door het webformulier op de website van het Netwerk GG ADS in te vullen en een motivatiebrief en CV te uploaden.
 • Klinisch psychologen/orthopedagogen die zich kandidaat stellen komen op een kandidatenlijst terecht.
 • De netwerkcoördinator maakt de lijst van kandidaten op en maakt een eerste selectie op basis van de brieven en CV. Bovenstaande beschreven voorwaarden (jaren ervaring, bezitten van een diploma, beschikbaar zijn om wekelijks vier eerstelijns psychologische sessies te realiseren) worden mee in acht genomen.
 • per kwartaal bezorgt de netwerkcoördinator de kandidatenlijst aan het selectiecomité.
 • Het selectiecomité (samengesteld uit leden van de werkgroep ELP) organiseert selectiegesprekken. Gelieve dit moment vrij te houden indien u zich kandidaat stelt. Het selectiegesprek bestaat uit een casusbespreking en een interview (samen +/- 1 uur).
 • Met het invullen van het webformulier gaat de kandidaat akkoord dat de ingevulde gegevens worden gedeeld met andere actoren uit het Netwerk GG ADS die deel uitmaken van het selectiecomité. Het delen van de gegevens is enkel en alleen in functie van de selectieprocedure.
 • Het netwerk - via vertegenwoordigers van functie 1 van de GGZ-hervorming artikel 107 - selecteert de klinisch psychologen/orthopedagogen die in aanmerking komen om deel uit te maken van het netwerk.
 • Per kwartaal wordt de lijst met geselecteerde psychologen/orthopedagogen voorgelegd aan de overheid in overleg met het selectiecomité.
 • Elk netwerk kan specifieke, bijkomende voorwaarden definiëren die verband houden met bepaalde lokale bijzonderheden. Een dergelijke voorwaarde kan inhouden dat men beschikbaar dient te zijn om wekelijks een hoger quotum van psychologische sessies te realiseren dan het hierboven bepaalde globaal minimum.
 • Een bijkomend criterium waarop de selectie van de kandidaat psychologen/orthopedagogen wordt gebaseerd is de geografische spreiding van de kandidaat psychologen/orthopedagogen. Het Netwerk heeft immers de opdracht om de eerstelijns psychologische zorg voor het volledige werkingsgebied van het Netwerk GG ADS te organiseren.
 • Als er na toepassing van de voormelde criteria meerdere kandidaten zijn die in aanmerking komen, selecteert het netwerk de klinisch psychologen/orthopedagogen met de meeste theoretische en praktische ervaring met eerstelijns psychologische zorg.
 • Elk netwerk maakt de lijst met de door hem aanvaarde kandidaten over aan de FOD Volksgezondheid (Psysoc), die ze op zijn beurt overmaakt aan het RIZIV (voor toegangverlening tot bepaalde IT-diensten). Elke actualisatie van een lijst door de toevoeging of schrapping van bepaalde klinisch psychologen/orthopedagogen, dient onmiddellijk door het betrokken netwerk meegedeeld te worden volgens dezelfde procedure.

Verwachtingen van de klinische psycholoog/orthopedagoog die eerstelijnspsychologische sessies realiseert in het Netwerk GG ADS

 • stelt zich kandidaat bij het netwerk om de psychologische sessies te realiseren
 • heeft met het netwerk een overeenkomst gesloten zoals bedoeld in artikel 15 van de overeenkomst
 • realiseert de vergoedbare psychologische sessies
 • wijst de patiënt op het quotum van terugbetalingen per patiënt/netwerk/kalenderjaar
 • houdt zich aan de vergoedingsvoorwaarden van de sessies: – inhoud, duur, aard, doelgroep, praktijkadres, statuut, toeslagverbod – Verifieert binnen zijn/haar controlemogelijkheden of de patiënt voor terugbetaling in aanmerking komt: verwijsvoorschrift, diagnosestelling, door hem/haar gerealiseerde sessies, inlichtingen patiënt, zodra mogelijk via MyCareNet
 • houdt het patiëntendossier bij (incl verwijsvoorschrift)
 • rapporteert/overlegt met verwijzer/GMD-houdende huisarts (indien bekend), mits akkoord en in belang van patiënt
 • volgt de door het netwerk lokaal georganiseerde opleiding aangaande de werking van het netwerk;
 • neemt deel aan de intervisie over eerstelijns psychologische zorg met de andere klinische psychologen/orthopedagogen van het netwerk. Deze intervisie wordt lokaal georganiseerd en door het netwerk gecoördineerd.
 • denkt mee na over tools aan verwijzers en klin. psy./ort. die zij kunnen gebruiken ter ondersteuning diagnosestelling
 • tarifieert het remgeld aan de patiënt en bezorgt daarvan een bewijsstuk aan de patiënt.
 • Raadpleegt verzekeringsstatuut: op basis van verwijsvoorschrift, zodra mogelijk rechtstreeks via MyCareNet
 • engageert zich om per maand 1/12 van zijn capaciteit te realiseren. Doel = aanbod gedurende het ganse jaar
 • bezorgt minstens per maand elektronische lijst van gerealiseerde sessies aan facturerende ziekenhuis. Template lijst bij overeenkomst. Timing en bezorgwijze overeen te komen met het ziekenhuis

Profiel

 • Je beschikt over een diploma master in de psychologische/orthopedagogische wetenschappen
 • Je beschikt over een visum uitgegeven door de FOD volksgezondheid
 • Je hebt minstens 3 jaar relevante beroepservaring
 • Je kan je minstens een halve dag in de week (4 sessies) ter beschikking stellen om eerstelijnspsychologische sessies te realiseren
 • Je hebt een brede interesse en een sterke affiniteit met het werken volwassenen met milde tot matige geestelijke gezondheidsproblemen.
 • geëngageerd zijn om zich in een netwerk te organiseren (vb. aansluiten psychologische kring, contacten leggen met andere voorzieningen i.h.k.v. doorverwijzing/opvolging,..)

Vaardigheden

 • Je bent vertrouwd met kortdurende versterkende interventies en een brede waaier van geestelijke gezondheidsproblemen
 • Je werkt verbindend en bent vaardig in het interdisciplinair communiceren
 • Je bent expert in (vroeg)detectie
 • Je beschikt over een grondige kennis van de sociale kaart
 • Je bent flexibel en bereid om laagdrempelig te werken
 • Je werkt nauwgezet en administratief accuraat
 • Je draagt discretie, integriteit en loyaliteit hoog in het vaandel
 • Je onderschrijft de visie m.b.t. herstelgerichte zorg en vermaatschappelijking van zorg

Vergoeding

Per sessie ontvangt de geregistreerde ELP €61.17 (intake van 60 min) of €45.88 (vervolgafspraak van 45 min), waarvan de zorggebruiker slechts €11.20 zal betalen (€4 indien verhoogde tegemoetkoming).

Extra informatie

 • Op 18 december 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid een infosessie m.b.t. de overeenkomst tussen het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Netwerk Geestelijke Gezondheid volwassenen (107) betreffende de creatie van een aanbod eerstelijns psychologische zorg binnen het werkingsgebied van het netwerk over de overeenkomst. De presentaties van deze infosessie kan u hier terug vinden.
 • De overeenkomst vindt u in bijlage.

Infosessie

Per kwartaal worden infosessies gegeven. De volgende infosessie wordt gepland op te bepalen en gaat door in het Netwerk GG ADS, Brusselsestraat 90, 9200 Dendermonde. Geef een seintje via elp@ggzads.be indien u aanwezig zal zijn.


Wil je een verschil maken in het aanbieden van laagdrempelige en betaalbare psychologische zorg voor kinderen en jongeren (-18-jarigen)? Bekijk voor meer informatie de website van RADAR, Netwerk Geestelijke Gezondheid voor Kinderen en Jongeren in Oost-Vlaanderen of contacteer de projectmedewerker ELP Kinderen en Jongeren: Nathalie Haeck 0491 39 42 95 nathaliehaeck@cgg.dedriestromen.be

Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies wensen aan te bieden voor kinderen/jongeren (en hun context) in Oost-Vlaanderen, kunnen hun interesse kenbaar maken via dit invulformulier .