Woningen voor personen met Korsakov

In het kader van vermaatschappelijking van zorg en het bieden van zorg op maat wil het
Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS)
een (t)huis creëren voor mensen met het syndroom van Korsakov.

Deze doelgroep heeft nood aan een meer flexibele woon-en begeleidingsvorm die tot nu toe
nog niet op maat werd georganiseerd. De ondersteuning en behandeling van mensen met Korsakov is tijdsintensief.
Uit ervaring leerden we dat deze doelgroep bij het afronden van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis
dikwijls problemen heeft in het vinden van een gepaste huisvesting.

Met het aanbod van 9 woongelegenheden wil men vermijden dat deze mensen met een specifieke
zorgbehoefte onnodig lang in een ziekenhuisbed verblijven of op relatief jonge leeftijd in een woonzorgcentrum (WZC) worden verzorgd.

Vanuit de projectmiddelen Proeftuin ‘woonzorg in de GGZ’ worden 3 FTE voorzien.

De nieuwe woongelegenheden zorgen voor meer regie van het eigen leven.
De begeleiding wordt op maat van elke bewoner geleverd.

Enkel mensen gediagnosticeerd met het syndroom van Korsakov met nood aan een sterk
gestructureerde woon- en begeleidingsvorm om het zelfstandig wonen te garanderen komen hiervoor in aanmerking.

Aanmelding
via VZW Reymeers en PC Sint Hiëronymus
3e pijler:woningen voor personen met Korsakov