Eerstelijnspsychologische sessies in het Netwerk GG ADS

Eerstelijnspsychologische (ELP) sessies in het Netwerk GG ADS

De voorbije jaren werd de geestelijke gezondheidszorg in België gekenmerkt door de totstandkoming van gemeenschapsgerichte zorg. Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering voor het eerst zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Deze terugbetaling kadert in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (art. 107) en is een proefproject van vier jaar dat wetenschappelijk geëvalueerd zal worden. Het is een beslissende stap om een terugbetaling op lange termijn mogelijk te maken voor alle burgers met matig ernstige psychologische problemen. De Regering heeft beslist om de terugbetaling in eerste instantie te beperken tot een bepaalde doelgroep. Met het vrijgemaakte budget van 22,5 miljoen euro kunnen uiteraard niet alle patiënten geholpen worden. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod. De terugbetaling wordt uiterlijk op 01 april 2019 van kracht.

In lijn met de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg en met het oog op een evenwichtige spreiding van het zorgaanbod over het ganse land en over de maanden van het jaar, heeft de Federale Regering beslist om voor de terugbetaling van de psychologische zorg te werken via een getrapte organisatie met een centrale rol voor de reeds geïnstalleerde netwerken geestelijke gezondheid.

Gegeven het beperkte aanvangsbudget voor deze nieuwe maatregel, wordt ernaar gestreefd om dit budget zo optimaal mogelijk in te zetten door een beperkt aantal sessies per patiënt te vergoeden en door een pro rata verdeling van dit budget over de netwerken, die wetenschappelijk geobjectiveerd is in verhouding tot het inwonersaantal, de prevalentie van psychische aandoeningen en de sociaal-economische status binnen het werkingsgebied.

Doelstellingen
• Versterken van de toegankelijkheid en het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen versterken;
• De doelgroep in staat stellen om sneller naar een professional te stappen;
• De evolutie van probleem tot stoornis vermijden;
• De zorgcontinuïteit tussen professionals verbeteren;
• Betere doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten

Voor meer informatie, neem contact op met Erika De Hauwere, projectmedewerker ELP via elp@ggzads.be of 0490/41.19.02