Art. 11 & Art. 107

Art. 11

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

1”) netwerk van zorgvoorzieningen: een geheel van zorgaanbieders, zorgverstrekkers,
instellingen en diensten, die, wat de organieke wetgeving betreft, niet ressorteren onder
de bevoegdheid van de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 of 135 van de
Grondwet en die samen voor een door hen nader te omschrijven doelgroep van patiënten
en binnen een door hen te motiveren gebiedsomschrijving, één of meerdere zorgcircuits
aanbieden, in het kader van een instellingsoverstijgende juridisch geformaliseerde samenwerkings-
overeenkomst;

2”) zorgcircuit: het geheel van zorgprogramma’s en andere zorgvoorzieningen die wat de
organieke wetgeving betref, niet ressorteren onder de bevoegdheid van de overheden bedoeld
in de 128, 130 of 135 van de grondwet en worden georganiseerd door middel van een netwerk
van zorgvoorzieningen, die de in 1”, bedoelde doelgroep of subdoelgroep achtereenvolgens kan
doorlopen.

Art.107
Een middel waarmee de overheid de ontwikkeling van alternatieve zorgvormen stimuleert die
vertrekken vanuit een zorgcircuit en netwerkgedachte. Psychiatrische ziekenhuizen kunnen dankzij
dit artikel met een gedeelte van hun financiering nieuwe zorgvormen creëren. De federale overheid
wil dat mensen met een psychische kwetsbaarheid in hun thuisomgeving kunnen blijven en hun
sociale contacten kunnen behouden. De uitbouw van een laagdrempelige en gespecialiseerde
eerstelijnshulp moet dit ondersteunen en zal ervoor moeten zorgen dat de geestelijke gezondheid-
zorg (GGZ) toegankelijker wordt.