Inleiding/achtergrond

Op 2 december 2020 werd een Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de Gewesten en Gemeenschappen over een gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen die het zwaarst zijn getroffen door de COVID-19-pandemie.

Dit protocol kadert ook binnen de afspraken in het federaal regeerakkoord waarin vooropgesteld wordt dat de geestelijke gezondheidszorg moet toegankelijker gemaakt worden en dicht bij de leefomgeving van de burger gebracht worden in samenwerking met de actoren in de eerste lijn. Deze visie gaat gepaard met een verhoging van het budget voor psychologische gezondheidszorg en het ontwerp van een nieuwe overeenkomst dat op 26 juli 2021 door het Verzekeringscomité van het RIZIV is goedgekeurd.

In deze context krijgen de 32 netwerken geestelijke gezondheidszorg een coördinerende rol om de eerstelijnspsychologische zorg en de gespecialiseerde psychologische zorg in de eerste lijn (via de eerstelijnszones) te organiseren in een ruimer getrapt organisatiemodel.

In Oost-Vlaanderen hebben de 3 netwerken GG (Het PAKT, netwerk GG ADS en RADAR) de handen in elkaar geslagen om de opdrachten binnen bovenvermelde overeenkomst uit te rollen.
Volgend team leidt dit in goede banen (in afwachting aanstelling lokale coördinatoren):
Netwerkcoördinatie (zij leiden vanuit de drie netwerken het proces en zorgen voor de aansturing van het team, vanuit het netwerkcomité/strategische werkgroep)
- Voor GG ADS: Vanessa De Roo
- Voor Het PAKT: Ilse de Neef
- Voor RADAR: Liesl Vereecke (in samenspraak met netwerkcoördinator Toon Langeraert)
Projectmedewerkers
De volgende projectmedewerkers werken over de drie netwerken heen en zijn halftijds aan de slag. Hieronder kort hun voornaamste taken:
- Thomas De Veirman: procesgroep, populatiemanagement, opvolging contingent
- Sharon Bruggeman: aanspreekpersoon ELPers, overeenkomsten, portfolio's, praktische opvolgingen
- Nathalie Haeck: aanspreekpersoon ELPers, vorming uitwerken, inhoudelijke opvolging proces conventie
Voorzitters Functie 1 en Procesgroep Vroegdetectie Vroeginterventie
Björn Biesiada, Marc Tack en Dirk Aelbrecht volgen het proces op vanuit hun voorzitterschap van de betreffende werkgroepen.

Sinds 8 oktober 2022 wordt tweewekelijks een provinciale procesgroep georganiseerd die de uitrol van de conventie in Oost-Vlaanderen mee in goeie banen leiden:
- Vanuit netwerk Het PAKT : Ilse De Neef (netwerkcoördinator), Marc Tack (functievoorzitter functie 1)
- Vanuit Netwerk GG ADS : Björn Biesiada (Functievoorzitter functie 1), Vanessa De Roo (netwerkcoördinator)
- Vanuit netwerk RADAR : Dirk Aelbrecht (voorzitter procesgroep Connect, Liesl Vereecke (RADARstaf/netwerkcoördinatie), Nathalie Haeck (projectmedewerker ELP)
- Vanuit de 3 netwerken gebundeld als procesbegeleider: Thomas De Veirman
- Vanuit ELZ’s: Elke Van Broeck/Reinout Remmery, Koen Berwouts, Joachim De Paepe
- Vanuit psychologenkringen en orthopedagogen : Joke De Lentdecker, Stefanie Martin, Annelien Mees, Inge Van Erum
- Vanuit Universiteit Gent : Alexis de Waele (PSYNC consortium)
- Ervaringsdeskundige Lieve Maes

In het kader van de implementatie van de conventie werd er een provinciale samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.
Deze samenwerkingsovereenkomst vindt u terug in bijlage, onderaan deze pagina.

Daarnaast vindt u in bijlage:
- de overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken geestelijke gezondheid en een blanco overeenkomst tussen een netwerk geestelijke gezondheid en een zelfstandige zorgverstrekker (Klinisch psycholoog/orthopedagoog.
- een presentatie die gegeven werd aan de netwerken voor mentale gezondheidszorg: “Hervormingen in GGZ naar lokale multidisciplinaire samenwerking”